תנאי שימוש באתר בונזו

תנאי שימוש באתרי ביו-פט

ברוכים הבאים לאתריה של ביו-פט בע"מ (להלן – "האתרים" ו/או "אתריה"). שימוש באתרים ותכניהם
מעיד על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו כלשונם.
תנאי השימוש באתרים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

מהם "אתרי ביו-פט"?
אתרי ביו-פט מכילים תכנים רבים בנושאים שונים, וביניהם: מידע כללי אודות ביו-פט (להלן – "החברה"), בונזו, לה-קט ונוטרו-צ'ויס, מבצעים והנחות שהחברה מציעה לגולשים, טיפים ומאמרים בנושאי תזונה וטיפוח חיות מחמד, מחשבון לחישוב תוכנית תזונה אישית, הורדת רקעים, שליחת ברכות אינטראקטיביות, פינת אימוץ חיות מחמד ועוד. פינת האימוץ כפופה, בנוסף לתנאי שימוש אלו, גם לתנאי תקנון האימוץ המפורסמים באתר.

למי מיועדים אתרי החברה?
האתרים פתוחים לשימוש הציבור הרחב ולהנאתו.

מועדוני הלקוחות של אתרי החברה
האתרים מאפשרים הצטרפות חינם למועדוני הלקוחות של החברה. ההצטרפות למועדונים הללו והשימוש בשירותיהם כפופים לתנאי השימוש באתרי החברה. הצטרפות למועדוני הלקוחות של החברה תאפשר לגולש קבלת ניזולוטרים ומיילים שיכילו עדכונים לגבי אירועים שונים ומבצעים, טיפים חודשיים, מתכונים ועוד.

איסור על שימוש בלתי חוקי
הינך מצהיר/ה ומתחייב/ת שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה רגילה ככל משתמש סביר) לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות (ובכלל זאת רובוטים, spiders, scrapers וכיו"ב). כל שימוש אחר, יהווה משום שימוש בניגוד לתנאי תקנון השימוש, על כל המשתמע מכך, והחברה שומרת לעצמה הזכות לתבוע בגינו פיצוי מתאים.
אין לפרסם באתרי החברה תכנים (הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים
בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור והמהווים עבירה כלשהי על החוק, תכנים המכילים
וירוסי מחשב מכל סוג ותכנים אשר אינם רלוונטיים למערכת המודעות.
החברה ו/או מי מטעמה רשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק או לערוך תכנים כאלו בכל עת, לפי שיקול
דעתה.

העדר אחריות
השירות מוצע למשתמשים כמות שהוא (“AS IS”). החברה אינה אחראית לזמינות המידע, לתוכן, לצורה ולדיוק הנתונים, לליקוי בדרך העברתו, לאובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף תוצאתי או אחר, שיגרמו למשתמש, לרכושו ו/או לצד ג' כלשהו ו/או רכושו עקב השימוש באתריה.
החברה לא תישא בכל אחריות כלפי המשתמשים ביחס לכל שימוש באתריה או הסתמכות על תכניהם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו שייגרמו למשתמש, לרכושו או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.
ייתכנו שינויים והבדלים בין מראי המוצרים שבתמונות אשר באתרי החברה לבין מראי המוצרים הנ"ל במציאות. לחברה לא תהייה כל אחריות להבדלים ולשינויים כאמור.
החברה אינה אחראית למידע שמתפרסם באתריה על ידי המשתמשים והוא אינו נעשה מטעמה. החברה
לא תישא בכל אחריות למידע, מודעות או הצעות שיתפרסמו באתריה מטעם המשתמשים או לכל תוצאה שתנבע כתוצאה משימוש במידע זה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לפרסם מפעם לפעם מבצעי קידום מכירות באתריה. החברה אינה מתחייבת כי ההצעות שיופיעו באתריה יהיו הזולות ביותר או המתאימות ביותר לצרכיו של המשתמש באתריה ובאחריותו של המשתמש להשוות מחירים בטרם ירכוש מוצרים או שירותים בהסתמך על מידע המופיע באתריה.
קניין רוחני באתרי החברה ובתכניהם
כל זכויות היוצרים, הפטנטים והקניין הרוחני באתרים ובעיצובם הגרפי, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב,
קובץ גרפי, טקסט, וכל חומר אחר הכלול בהם - הינם בבעלות החברה ו/או ספקי המידע.
אין לפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו אלא לאחר קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש
ואין לשכפל, לצלם, להעתיק ו/או להדפיס כל מוצר כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך
הפצה או פרסום בכל דרך שהיא.
סימני המסחר המופיעים באתרים (בין אם הם רשומים ובין אם לאו) וכן שם המתחם (domain name)
 של האתרים הינם קניינה של החברה בלבד - או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמת החברה או המפרסמים, בכתב ומראש.

פרטיות
בעת השימוש באתריה, רשאית החברה לאסוף מידע אודות הדפים, המוצרים הפרסומות והמודעות
שהוצגו בפני המשתמש, התכנים שעניינו את המשתמש, פרק הזמן בו שהה באתריה והפעולות שביצע
בהם. מידע זה ייאסף לצרכים סטטיסטיים בלבד ולא יכיל פרטים שיזהו את המשתמש. החברה תשמור
את המידע ותהייה רשאית להשתמש בו לצרכיה על פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין.
החברה רשאית להשתמש במידע זה לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי וכן תהייה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים אלה, כל עוד אינם מזהים את המשתמש באופן אישי, לצדדים שלישיים.

קישורים
הקישורים המופיעים באתרים נועדו לנוחיות המשתמש בלבד. האתרים עשוי להכיל קישורים לאתרי
אינטרנט שאינם מופעלים בידי החברה, כי אם בידי גורמים אחרים. החברה אינה מתחייבת כי כל
הקישורים שימצאו באתריה יהיו תקינים והיא אינה נושאת באחריות כי תוכן האתר
המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני. כל שימוש במידע באתרים אלה יעשה על אחריות המשתמש. החברה
לא תהייה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או לרכושו כתוצאה משימוש או הסתמכות
על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם יגיע דרך קישור הקיים באתרי החברה ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.
 
הפסקת השירות
החברה רשאית להחליט בכל עת על סגירת אתריה או חלק מהשירותים הניתנים בו או שינוי מהותם של אתריה. החברה רשאית לשנות מעת לעת את מבנה אתריה, היקף וזמינות השירותים הניתנים דרכם בלי למסור על כך הודעה מראש.
אישור פרסומים
באישור קריאת תקנון זה הנך מאשר/ת בזאת קבלת כל מסר פרסומי על פי הנתונים שמילאת באתר. משתמש אשר מסר לחברה את פרטי מען הדואר האלקטרוני שלו, מאשר בזאת מפורשות לחברה להעביר למשתמש דברי דואר אלקטרוני ודברי פרסום, ומסירת מען דואר אלקטרוני לאתר משמעה אישור קבלת דבר פרסום; המשתמש זכאי למסור הודעת סירוב בכל  עת

שינוי בתנאים
החברה רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש.

מקום שיפוט
על השימוש באתרים והמשתמשים בהם יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ככל שהדבר מתייחס לאתרי החברה ולנובע מהם. סמכות השיפוט הבלעדית לכל ענין הנובע או קשור  לשימוש באתרי החברה או
בקשר אליהם הינה לבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.
מעברות/ביופט/שונות (תנאי שימוש באתר אינטרנט)